Податоци за компанијата:
HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: info@hts-tentiq.com

Директори:
Giles Hill
Christophe Littner
Markus Wiegand

Регистарски суд:
Commercial Friedberg HRB 8511

ДДВ број:
DE 150113757

Даночен број:

020 235 90075

Одговорно лице за содржината на веб-локацијата е Mr Giles Hill.